ประวัติ

ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

งานด้าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สพฐ.

ประธานอนุกรรมการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน สพฐ.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา อนุกรรมการฝ่ายการเรียนการสอน

คณะทำงาน ด้านการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรแห่งชาติ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการด้านอาชีวศึกษา คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

คณะทำงานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ

คณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพหลักสูตรสวนกุหลาบฯศึกษา โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย

คณะทำงานพิจารณากำหนดหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการ หลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน ในโครงการ กรอ. สำนัก คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)

กรรมการตรวจสอบการทำงานระบบแอดมิชชั่น กระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

Advisory board: Global education conference Network

ประธานเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

อาจารย์พิเศษวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

งานด้านวิทยากร  การพูด งานบรรยาย

วิทยากรพิเศษ สภาการศึกษาแห่งชาติ

วิทยากรพิเศษ กรรมาธิการฝ่ายการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร วิทยากรพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากรพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยต่าง เช่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลัก ษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหา วิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง และอื่นๆ

วิทยากรพิเศษ โรงเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนต่างๆ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนสายปัญญา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาลัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชโรงเรียนชลกัลยานุกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนลำปา งกัลป์ยานี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรง เรียนในเครือจุฬาภรณ์ โรงเรียนเครือสาธิตและโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ

งานด้าน การฝึกอบรม

วิทยากรอบรมการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรง เรียนรัฐบาลและเอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ

งานฝึกอบรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ Creative plus

บริษัทแอร์พอร์ตลิงค์ บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด (Roche Thailand)

กรมการจัดหางาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ – OKMD

สมาคมเพื่อนชุมชน บริษัทCP All  สายการบินNok Air  บริษัทSCG และอื่นๆ

นวัตกรรม

อาจารย์วิริยะ เป็นนักคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความ ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง ดังนั้นจึงผลิตผลงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการศึกษามากมายอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน ผล งาน ซึ่งเป็น นวัตตกรรมเช่น เป็น ผู้ก่อตั้ง http://www.eduzones.com เว็บ ไซต์การศึกษา ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในประเทศ เป็นเว็บที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ The Nation Thailand web award ปี2000 สาขาการ ศึกษาและบริการสังคม และเป็นเวบการศึกษาที่มีผู้นิยมมากที่สุดในประ เทศ

ผู้คิดและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการศึกษา โปรแกรมค้นหาตนเองซึ่งเป็น โปรแกรมที่ ช่วยให้เด็กรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองและยังช่วยแบ่ง เบาภาระให้ครูฝ่ายแนะแนวทั่วประเทศ มาตั้งแต่ ปี2542 มีคนใช้บริการ มากกว่า ล้านคน ผู้คิด โปรแกรมประเมินโอกาสสอบเข้ามหา วิทยาลัย และโปรแกรมช่วยเลือกคณะ ในระบบ entrance และระบบ แอดมิชชั่น โปรแกรมแรกของประเทศ

ผู้วิจัยและพัฒนา Workshop compass ระบบ ค้นหาลักษณะงาน อาชีพที่ตรงกับบุคคลิกภาพ

ผู้วิจัยและพัฒนารูปแบบการสอน แบบ Active learning model ที่จะ

ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ CBL Creativity-based learning

ผู้วิจัยและพัฒนา แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ สำหรับคนไทย CBL Creative thinking test

ผู้วิจัยและพัฒนา CBL Tool แอพพลิเคชั่น ที่จะทำให้ สมาร์ทโฟนและ แทบเลตต่างๆกลายเป็นเครื่องมือเรียน ทำให้ผู้เรียน ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ให้คะแนน โหวต ขึ้นหน้าจอ และทำให้ ครูอาจารย์ใช้ โทรศัพท์ เป็น เครื่องมือช่วยสอน

ผู้ร่วมวิจัยและพัฒนา หลักสูตร สุจริตไทย www.สุจริตไทย.com ซึ่งเป็น หลัก สูตร E learning ที่จะช่วยให้ คนไทยเข้าใจ เรื่องของสุจริต ช่วยลดปัญหาทุจริตในสังคม

งานเขียน

ผู้เขียนพอกเกตบุค Future Career Future Education สาขา อาชีพแห่งอนาคต

สาขาอาชีพแห่งอนาคต 3

ห้องเรียนแห่งอนาคต

ทางสู่อนาคต เรากำหนดเอง

สานฝัน คนวัยมัน ฉันทำได้

กด Like ให้ อาเซียน

บกพร่องทางเกรด ก็ successได้

สอนสร้างสรรค์ เรียนสนุก ยุค 4.0

ผู้เขียน บทความ การศึกษา และความคิดสร้างสรรค์ ใน หนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ เช่น คมชัดลึก การศึกษาวันนี้ ประชาชาติธุรกิจ SME ฯลฯ

แรงบันดาลใจ

อยากเห็นการศึกษาที่ไม่เป็นเพียง การสอบ และใบปริญญา การศึกษาไม่ควรเป็นเครื่องมือในการแบ่งแยก คัดกรองคน แต่การ

ศึกษาควรเป็นเครื่องมือพัฒนาคน

ไม่ใช่แค่บาง คน แต่การศึกษาควรช่วยให้ทุกคนได้มีความหวัง ความ สุข และมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม

• • • • • • • •

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s