ประวัติ

ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ การศึกษา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศึกษาปริญญาเอกด้านการศึกษา RMU. USA.

งานด้าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา อนุกรรมการฝ่ายการ

เรียนการสอน

คณะทำงาน ด้านการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรแห่งชาติ คณะกรรมการอิ สะเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

คณะทำงานด้านอาชีวศึกษา คณะกรรมการอิสะเพื่อการปฏิรูปการ ศึกษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

คณะทำงานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ

คณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพหลักสูตรสวนกุหลาบฯศึกษา โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย

คณะทำงานพิจารณากำหนดหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการ หลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน ในโครงการ กรอ. สำนัก คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)

กรรมการตรวจสอบการทำงานระบบแอดมิชชั่น กระทรวงศึกษาธิการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา Advisory board: Global education conference Network ประธานเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา อาจารย์พิเศษวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

งานด้าน การพูด งานบรรยาย วิทยากรพิเศษ สภาการศึกษาแห่งชาติ

วิทยากรพิเศษ กรรมาธิการฝ่ายการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร วิทยากรพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากรพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยต่าง เช่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลัก ษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหา วิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง และอื่นๆ

วิทยากรพิเศษ โรงเรียนและเครือ

ข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนต่างๆ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนสายปัญญา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนสตรีวิทยา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาลัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โรงเรียนชลกัลยานุกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนลำปา งกัลป์ยานี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

โรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรง เรียนในเครือจุฬาภรณ์ โรงเรียนเครือสาธิต

และโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ

งานด้าน การฝึกอบรม

วิทยากรอบรมการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรง เรียนรัฐบาลและเอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ

งานฝึกอบรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ Creative plus บริษัทแอร์พอร์ตลิงค์ บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส บริษัท โรช ไทย

แลนด์ จำกัด (Roche Thailand)

กรมการจัดหางาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ – OKMD สมาคมเพื่อนชุมชน CP All Nok Air SCG และมหาวิทยาลัยต่างๆ

นวัตกรรม

อาจารย์วิริยะ เป็นนักคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความ ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง ดังนั้นจึงผลิตผลงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการศึกษามากมายอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน ผล งาน ซึ่งเป็น นวัตตกรรมเช่น เป็น ผู้ก่อตั้ง http://www.eduzones.com เว็บ ไซต์การศึกษา ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในประเทศ เป็นเว็บที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ The Nation Thailand web award ปี2000 สาขาการ ศึกษาและบริการสังคม และเป็นเวบการศึกษาที่มีผู้นิยมมากที่สุดในประ เทศ

ผู้คิดและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการศึกษา โปรแกรมค้นหาตนเองซึ่งเป็น โปรแกรมที่ ช่วยให้เด็กรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองและยังช่วยแบ่ง เบาภาระให้ครูฝ่ายแนะแนวทั่วประเทศ มาตั้งแต่ ปี2542 มีคนใช้บริการ มากกว่า ล้านคน ผู้คิด โปรแกรมประเมินโอกาสสอบเข้ามหา วิทยาลัย และโปรแกรมช่วยเลือกคณะ ในระบบ entrance และระบบ แอดมิชชั่น โปรแกรมแรกของประเทศ

ผู้วิจัยและพัฒนา Workshop compass ระบบ ค้นหาลักษณะงาน อาชีพที่ตรงกับบุคคลิกภาพ

ผู้วิจัยและพัฒนารูปแบบการสอน แบบ Active learning model ที่จะ

ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ CBL Creativity-based

learning

ผู้วิจัยและพัฒนา แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ สำหรับคนไทย CBL Creative thinking test

ผู้วิจัยและพัฒนา CBL Tool แอพพลิเคชั่น ที่จะทำให้ สมาร์ทโฟนและ แทบเลตต่างๆกลายเป็นเครื่องมือเรียน ทำให้ผู้เรียน ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ให้คะแนน โหวต ขึ้นหน้าจอ และทำให้ ครูอาจารย์ใช้ โทรศัพท์ เป็น เครื่องมือช่วยสอน

ผู้ร่วมวิจัยและพัฒนา หลักสูตร สุจริตไทย www.สุจริตไทย.com หลัก สูตร E learning ที่จะช่วยให้ คนไทยเข้าใจ เรื่องของสุจริต ช่วยลด

ปัญหาทุจริตในสังคม

ผู้เขียนพอกเกตบุค Future Career Future Education สาขา อาชีพแห่งอนาคต

สาขาอาชีพแห่งอนาคต 3 ห้องเรียนแห่งอนาคต ทางสู่อนาคต เรากำหนดเอง สานฝัน คนวัยมัน ฉันทำได้

กด Like ให้ อาเซียน บกพร่องทางเกรด ก็ successได้ สอนสร้างสรรค์ เรียนสนุก ยุค 4.0

ผู้เขียน บทความ การศึกษา และความคิดสร้างสรรค์ ใน หนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ เช่น คมชัดลึก การศึกษาวันนี้ ประชาชาติธุรกิจ SME ฯลฯ

แรงบันดาลใจ

อยากเห็นการศึกษาที่ไม่เป็นเพียง การสอบ และใบปริญญา การศึกษาไม่ควรเป็นเครื่องมือในการแบ่งแยก คัดกรองคน แต่การ

ศึกษาควรเป็นเครื่องมือพัฒนาคน

ไม่ใช่แค่บาง คน แต่การศึกษาควรช่วยให้ทุกคนได้มีความหวัง ความ สุข และมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม

• • • • • • • •

งานเขียน

อยากให้ครูสอนแบบActive แต่เด็กต้องไปทำข้อสอบ Passive.. ทางแก้ 3นาที ที่นำเสนอ ที่สภาการศึกษาครับ

อยากให้ครูสอนแบบ Active แต่สั่งให้ คะแนน ONET สูงขึ้น
ในขณะที่ ข้อสอบ Onet (ในตอนนั้น)มุ่งไปวัด เนื้อหา ต้องท่องต้องจำ และต้องติว
นี่คือเรื่องที่ครู ลำบากใจ
บางพื้นที่ เอาคะแนน โอเนต ของแต่ละโรงเรียน มาเรียงกัน กดดัน ผอ โดยไม่ได้พิจารณา บริบทของแต่ละโรงเรียน
ผู้บริหาร หลายโรงเรียน ต้องจัดติว โอเนต
ทางแก้คืออะไร
เมื่อผมได้มีโอกาสพูดในที่ประชุม ได้คุยตรงต่อ ผู้อำนวยการ สถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ)
3
นาที ครับ

พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์​เป็นฐานCBL

ครูจะต้องเปลี่ยนการสอน

อยากให้ครูสอนแบบ Active แต่สั่งให้ คะแนน ONET สูงขึ้น
ในขณะที่ ข้อสอบ Onet (ในตอนนั้น)มุ่งไปวัด เนื้อหา ต้องท่องต้องจำ และต้องติว
นี่คือเรื่องที่ครู ลำบากใจ

 

ฮ่องกงตัดสินใจแล้ว จีนจะทำอย่างไร …. เรียนรู้จากโลก แล้วมองตัวเรา …..

อเมริกา พังและยังไม่ฟื้น  ยุโรป มีปัญหาการเงินอย่างแรง

กรีซล้มละลาย อิตาลีขอเงินกู้จากจีน

 

และอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังรอความช่วยเหลือจากเยอรมันและฝรั่งเศส

ในขณะที่จีนมั่งคั่งและกำลังก้าวสู่ตำแหน่งที่ 1 ทางเศรษฐกิจโลก

 

อะไรเกิดขึ้น และประเทศเราจะเดินทางไหน

ในความไม่ยั่งยืนของเศรษฐกิจปลอมๆ ในโลกใบนี้

 

Photo by Wiriyah RuechaipanitPhoto by Wiriyah Ruechaipanit

 

คนจีนยากจน

ทำงานหนักด้วยค่าแรงต่ำ

จีนสร้างตัวด้วยการทำงานและประหยัด

สินค้าจากจีนจึงมีราคาถูก คุณภาพใช้ได้

ในขณะที่จีนประหยัด

อเมริกันฟุ่มเฟือย

 

คนยุโรปและอเมริกันใช้ของที่ผลิตจากจีนแทบทุกอย่างครับ

ไปตั้งโรงงานในจีนก็เยอะ

ห้างร้านในยุโรปและอเมริกาขายของจากจีน

สินค้าแทบทุกยี่ห้อ ผลิตในจีน

 

ชาวยุโรปและอเมริกา ซื้อและใช้อย่างฟุ่มเฟือย

จีนก็ขยายโรงงานผลิตมากขึ้นๆ

จีนเอาเงินมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันมากขึ้น

แล้วรัฐบาลก็เอาเงินจากการขายพันธบัตร

ไปให้คนกู้ซื้อบ้านและที่ดิน

และใช้จ่ายมากขึ้น

 

ราคาบ้านและที่ดินในอเมริกาก็เลยสูงขึ้นเรื่อยๆ

คนอเมริกันจำนวนมากก็เลยหากินกับการเก็งกำไร

และปล่อยกู้ให้คนทั่วไปซื้อบ้านที่ดิน

คนมากมายทำกำไรกับราคาที่สูงขึ้น

เลยนึกว่าเรารวยขึ้น

ก็เลยซื้อของมากขึ้น

 

และก็ทำให้จีนยิ่งมีดอลล่าร์มากขึ้น

พอความจริงปรากฏ คนกู้ไม่มีเงินผ่อน

จะขายบ้านที่ดิน ราคาก็ไม่สูงขึ้นอย่างที่คิด

ปล่อยให้บริษัทเงินทุนยึด

ยึดมาก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร

บริษัทเงินทุนก็เงินหมด

ต้องล้มกันทั้งประเทศ

นี่แหละครับสาเหตุที่ ทำให้อเมริกาล่มสลาย

 

คนไม่ทำงาน เอาแต่ใช้

ทำกำไรกับของไม่จริง

สุดท้าย รู้ตัว ก็ไม่เหลืออะไร

 

เหมือนไทยเรา ที่เคยผ่านวิกฤตินี้

ผมยังจำได้ตอนนั้นใครมีเงิน เสาร์ อาทิตย์ก็ขับรถไปหาซื้อบ้าน

คือวางมัดจำ รอไว้เดี๋ยวก็ขายได้เพราะ ราคาจะสูงขึ้นทุกวัน

ซื้อใบจองรถยนต์ เอาไว้ขายต่อ

ซื้อหุ้น ที่ดูจะกำไรดี

 

ตอนนั้นมีคน เยอะแยะไปกู้ เงินเมืองนอกมา

ดอกเบี้ยถูกๆ กู้มา ดอกเบี้ย 5% ก็มาปล่อยต่อ 8 %

เอามา 10,000 ล้านก็กำไรไป 300 ล้าน

คนรับมาก็ไปปล่อยบริษัทเงินทุน

เงินทุนก็ไปปล่อยให้บริษัทก่อสร้าง

ทำกำไรกันด้วยการไม่สร้างอะไรเลย

จนฟองสบู่แตกมาแล้ว

 

วันนี้ใครยังทำมาหากินกับการไม่สร้างอะไร

ใครไม่รู้จักประหยัดอดออม

ลำบากแน่ครับ

 

รัฐบาลที่กู้เงินมาแจก

มาหลอกให้ซื้อรถยนต์ ซื้อบ้าน

ทั้งๆ ที่เราไม่มีเงิน

บัตรเครดิตที่มาหลอกให้เราผ่อน

มาหลอกให้เราเที่ยว ให้ใช้เงินที่เรายังไม่มี

 

Photo by Wiriyah RuechaipanitPhoto by Wiriyah Ruechaipanit

 

มาหลอกให้เราเสียดอกเบี้ย

รัฐบาลแจกเงิน แทนที่จะส่งเสริมให้เราประหยัด

น้ำมันแพง ก็ไปเอาเงินอุดให้ราคาถูก

แทนที่จะส่งเสริมให้ใช้อย่างประหยัด

เงินใครล่ะครับที่เอามาแจก

เอามากดราคาน้ำมัน

ถ้าไม่กู้เขามา ก็เงินภาษีคนไทยทั้งนั้น

 

 

 

ในหลวงทรงสอนไว้มากมาย

พอเพียง พอดี

 

อย่าโดนหลอกครับ คนไทย

อ.วิริยะ  เขียนไว้ เมื่อปี 2011

โลกยุคหน้า การศึกษาคือความหวัง

ผมชอบหนังสือเล่มนี้มากครับ

เป็นหนังสืออ่านง่าย สนุกและมีประโยชน์มาก ดร. รยูแทโฮ ได้ฉายภาพอนาคตของรูปแบบการศึกษาที่จะพาเด็กรุ่นนี้สู่อนาคต เป็นการยืนยันให้ทุกคนในสังคมร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาเพื่ออนาคตของเยาวชนที่มีสภาพแวดล้อมต่างจากเรา

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านกระจ่างชัด และมั่นใจว่าเราจะทำการเรียนการสอนและการวัดผลแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว

ผู้บริหารโรงเรียน มหาวิทยาลัย อ่านแล้วจะเห็นภาพว่าสิ่งสำคัญที่สุด ที่ต้องปรับเปลี่ยน และลงมือทำทันที คืออะไร

คุณครู อาจารย์ อ่านแล้วจะแน่ใจว่า การสอน และการวัดผล แบบเดิมใช้งานต่อไปไม่ได้แล้ว

นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง อ่านแล้วจะเห็นแนวทางพัฒนาตนเองสู่อนาคตของการงาน อาชีพ ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ขอบคุณ ผู้เขียนและทุกท่านที่มีส่วนผลิตหนังสือดี มีคุณค่า

ผมมั่นใจว่า การศึกษา ที่ดี ที่เหมาะสม คือความหวังของเราทุกคนครับ

……..

ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

นักวิขาการอิสระ ผู้ก่อตั้ง eduzones.com

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เขียน หนังสือขายดี “ห้องเรียนแห่งอนาคต”

 

โลกเปลี่ยน การศึกษา ต้องตามให้ทัน

ถอดเทป สนทนา กับ ผปค. ………….

ผปค. ” อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังง่ายๆได้ไหม

ว่าทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนการศึกษา”

ผม “ไม่ใช่แค่เรานะครับ ขนาดประเทศที่เขามีการศึกษาดีกว่าเรา

เขาก็ยังต้องเปลี่ยน เพราะเรียนสอนแบบเดิม

มันไม่ใช่วิธีสร้างคนสู่สังคมอนาคตน่ะครับ”

ผปค. ” อาจารย์คะ เราก็เรียนกันมาอย่างนี้ ก็ได้ดิบได้ดีกันเยอะ”

ผม “ครับ เพราะสภาพแวดล้อมตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันครับ ตอนนี้ถ้าเรียนแบบเดิม เด็กของเราก็คงได้แต่ดิบ ไม่ได้ดีหรอกครับ”

ผปค. ” ของ่ายๆได้ไหมคะมันยังไง”

ผม ” ถ้าเปลี่ยบการศึกษาเหมือนอาวุธ ตอนนี้เรากำลังฝึกเด็กปาก้อนหิน ในขณะที่ทั่วโลกเขาฝึกใช้อาวุธต่างๆ”

“แล้วเราก็สงสัยว่าทำไม เราห่วย เลยเพิ่มเวลาการฝึกปาก้อนหินให้มากขึ้น”

“จัดการทดสอบ วิธีปาก้อนหินให้แม่นยำ”

“ใครปาไม่เก่ง ก็โดนดูถูกว่า ไร้ฝีมือ”

” ผปค. ก็เลยยิ่งส่งเด็กฝึกปาก้อนหิน เพิ่มเติม เด็กบางคนวันๆคิดแต่ปาก้อนหิน จนไม่มีเวลาดูไปรอบตัว ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะแล้ว”

“แล้วเราก็ได้ หัวหน้าเผ่า คนต่อไปที่ปาก้อนหินได้แม่นยำ”

…………………………………..

ตอนนี้ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ใหม่ออกมาแล้ว หลายเรื่องใน พรบ ครูตื่นตัว เขาทำกันมาหลายปีแล้วครับ เช่นการสอนแบบใหม่ การวัดผล เพื่อการพัฒนา แต่ครูอาจารย์ ที่ยังรีรอ ตอนนี้ ต้องเปลี่ยนแล้วครับ

สมศ สทศ ก็ต้องเปลี่ยน

ผลการเปลี่ยนแปลงต้องถึง ห้องเรียนครับ

…..

อ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

ครู ที่เด็กต้องการ

เด็กเรียนเก่ง หรือเรียนอ่อน

ก็ต้องการครู

เด็กตั้งใจ หรือเกเร

ก็ต้องการครู

เพราะครูไม่ใช่แค่ผู้สอน

แต่ในสายตาของ ครู

จะมองเห็นจุดดี จุดด้อยของเด็กทุกคน

ครูชื่นชมกับเด็กน่ารัก

แต่เมตตาแม้เด็กก้าวร้าว

ครูชื่นชมกับเด็กตั้งใจ

แต่ใส่ใจกับเด็กขาดแรง

คนหัวใจครู

หวังให้เด็กโตขึ้นอย่างมีคุณค่า

ครูเหล่านี้ท่านไม่คิดว่า คะแนนสอบ

ระดับประเทศ หรือผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังๆจะนำมาวัดคุณค่า

ของเด็กได้หรอกครับ

ดังนั้น อย่าเอาระบบวัดผลอย่างนี้

มาวัดความเป็นครู

……

เขียนเมื่อวันครู 2017…..

ขอแสดงความยินดีเพราะปัจจุบัน

พรบ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ กำหนด เรื่องนี้ไว้แล้ว